Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen, het (doen) verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van een Kraamfeest, babyborrel, verjaardag, lunch, party of Nabestaanden Borrel, dit in de ruimste zin des woord.

Artikel 2 Prijzen

Prijzen staan aangegeven op de website of offerte en zijn onder voorbehoud van wijziging. Het Kraamfeestburo® behoudt zich het recht voor om, indien zich tijdens de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot, verhoging van accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten ect., deze verhogingen zonder voorafgaande berichtgeving aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3 Betaling

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
50 % van de afgesproken pakketprijs 4 weken voor geplande datum.
Restant factuurbedrag 2 weken voor geplande datum of  direct contant voor beëindiging van het evenement. Berekening van (sterke) drank, extra’s, etc. Direct na het evenement alleen contante betaling. Bij niet-tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of – indien hoger – de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.

Het Kraamfeestburo® mag voorts de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd haar recht op financiële schadevergoeding. Alle kosten, die voor Het Kraamfeestburo® verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Het Kraamfeestburo® verschuldigd is komt voor rekening van cliënt. Verrekening met tegenvordering is niet toegestaan behoudens voor zover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Het Kraamfeestburo® is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering tot 6 weken voor de overééngekomendatum 20% van het notabedrag,
met een minimum van € 45,40.
Bij annulering tot 6 en 4 weken voor de overeengekomen datum 50% van het notabedrag.
Bij annulering tussen 4 weken en 5 dagen voor de overeengekomen datum 75% van het notabedrag.
Bij annulering van 5 dagen tot en met één dag van tevoren 90% van het notabedrag.
Vindt de opzegging op de overeengekomen dag plaats dag dan geldt het gehele notabedrag.

Artikel 5 Vergunningen

Het Kraamfeestburo® behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Het Kraamfeestburo® heeft ten alle tijden het recht orders c.q. opdrachten, waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Het Kraamfeestburo® te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen, (onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Het Kraamfeestburo® heeft het recht – in geval van toepasselijkheid van bovenstaande – op volledige van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. (voortijdig) beëindigen van de order en/of opdracht.

Artikel 6 Groepsgrootte

Het aan het Kraamfeestburo® in de bevestiging genoemde aantal personen dient als uitgangspunt voor de facturatie. Wijzigingen in het aantal personen/dagen/maaltijden mogen tot 3 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 7 Materiaal

De gebruikte materialen als maar niet beperkt tot statafels, glazen, schalen en andere materialen van Het Kraamfeestburo® blijven ten alle tijden het eigendom van Het Kraamfeestburo®.
Eventuele schade of manco’s aan materiaal, servies, glaswerk als gevolg van onevenredig zwaar
(mis-)gebruik kan door Kraamfeestburo® worden doorbelast aan eindgebruiker.

Artikel 8 Overmacht

In het geval van overmacht heeft Het Kraamfeestburo® het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichting tot uitvoering van een overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der instanties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst; Belemmerde overheidsbepalingen- of verzoeken; Onrusten; Stakingen; Storingen inde geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen; Brand of ongevallen; Extreme weersomstandigheden; Inbraak; Beslaglegging van welke soort en om welke reden dan ook; Iedere storing in de geregelde productie; Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico´s te rekenen gebeurtenis.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Het Kraamfeestburo® is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Het Kraamfeestburo®, terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen afnameprijs en Het Kraamfeestburo® nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade. Het Kraamfeestburo®is in geen geval aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.  Het Kraamfeestburo® gaat ervan uit dat de catering op de dag van levering wordt genuttigd. Het Kraamfeestburo® is niet aansprakelijk wanneer de maaltijd op een later tijdstip wordt genuttigd en hier op welke manier dan ook klachten uit voortkomen

Artikel 10 Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten

Indien op locatie, voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke vergunningen of toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt, tijdig en voor zijn eigen rekening zorg, voor de verkrijging van deze vergunningen en/of toestemming. Cliënt zal Het Kraamfeestburo® hierover schriftelijk informeren Het niet verkrijgen van de vereiste vergunning of toestemming(en) komt geheel voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de door Het Kraamfeestburo® aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

PUR-SER VOF handelend onder de naam van HET KRAAMFEESTBURO®

Alle rechten van tekst, beeld, logomateriaal en prijslijsten op deze site berusten bij PUR-SUR Vof

Het is niet toegestaan tekst en beeld of logomateriaal of prijslijst van deze site te kopiëren of deels te

gebruiken zonder schriftelijk toestemming van PUR-SER vof

PUR-SER VOF Nigtevecht. Joyce Heeren, Dorpsstraat 118, 1393 NK Nigtevecht,

0294 25 46 87 / 06 532 86 981 Kvk Utrecht 30228066, btw 1954.87.849.B.01.8300

bankrekening: : NL90RABO0134238966  Rabobank  Weesp, t.n.v. Joyce Heeren